Begravelse / bisættelse

Anmeldelse af dødsfald

Lægen anmelder dødsfald.

Anmodning om begravelse / bisættelse

De pårørende skal indgive anmodning om begravelse eller bisættelse til begravelsesmyndigheden, som er sognepræsten i bopælssognet.

Det er også almindeligt at kontakte en bedemand, som kan være behjælpelig med nogle af de praktiske ting i forbindelse med begravelsen / bisættelsen.

Gravsted

Man skal kontakte graveren for at udvælge et gravsted på kirkegården eller træffe nærmere aftale om benyttelse af allerede eksisterende familiegravsted.

Pyntning af kirken

Vedrørende eventuel pyntning af kirken kontaktes graveren.

Pasning af gravsted

Hvis der ønskes udfærdiget en legataftale, så kirkegårdens personale varetager vedligeholdelse af gravstedet, aftales dette med graveren, som sammen med kirkeværgen bistår med udfærdigelsen af aftalen. Kirkeværgen underskriver aftalen og sender den til Ribe Stift.

Når det handler om vedligeholdelse af gravsteder i øvrigt, kan der rettes henvendelse til graveren.